Artikel bahasa jawa tentang kebudayaan gotong royong ing Indonesia | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Artikel bahasa jawa tentang kebudayaan gotong royong ing Indonesia

Artikel bahasa jawa tentang kebudayaan gotong royong di Indonesia – Gotong royong yaiku salah satunggal budaya bangsa ingkang ndamel Indonesia, dipuji dening bangsa benten amargi budayane ingkang unik uga kebak toleransi terna sesami manusia.Ini ugi ngrupikaken salah satunggal faktor ingkang ndamel Indonesia sanguh nyetunggal saking Sabang ngantos Merauke, mbasi benten agami, suku uga werni cucal.

Ciri khas bangsa Indonesia klintu yaiku gotong royong, kita sedaya nyumerepi menawi modernisasi uga globalisasi babaran corak kegesangan ingkang kompleks sanget, hal niki sakedahipun ampun ngantos ndamel bangsa Indonesia kecalan kepribadiane dados bangsa ingkang sugih badhe unsur budaya. Nanging kaliyan globalisasi kersa mboten kersa kepribadian kesebat badhe terpengaruh dening kebudayaan asaing ingkang langkung migatikaken individualisme. Saktemene budaya gotong-royong ngrupikaken kekiyatan ageng budaya masyarakat ingkang betah dikembangkan terus ing negeri niki”.
artikel-bahasa-jawa-tentang-kebudayaan-gotong-royong

KAum jaler ribet mengaduk semen uga wedi, njagikaken sela bata, kajeng uga paku-pakuada ugi beberapa jaler ingkang ngresikaken pasiten. Sadereng dipunresikaken, pasiten punika dipunradinaken riyen. Kaum estri, ibu-ibu, njagikaken tedhan, kopi uga teh. Sedaya ribet mendhet kunjukan lebet padamelan punika ing daerah perbukitan mukawis dhusun nduwe nami dhusun Bukit, ing kawasan Rumbai, mboten tebih tebih saking kitha Pekanbaru. Mboten enten tiyang ingkang ngobrol utawi pun berlagak kados bos ingkang panyambut damelanipun namung ngengken.
Waos Ugi: Artikel Bahasa Jawa Kesenian Ketoprak
Sedaya tiyang ingkang dhateng pendhet kunjukan lebet padamelan punika. Saben individu bokmenawi rumaos risih menawi mboten ndherek berpartisipasi. Piyambake sedaya sedaya nggadhahi pangraos kersa ngladosi, uga kersa ngentengaken bebah sesami warga. Piyambake sedaya sesarengan mbadanaken griya kunjuk satiyang warga ing dhusun piyambake sedaya. Budaya gotong-royong sampun dados kunjukan saking kegesangan piyambake sedaya sadinten-dinten.

Kisah punika yaiku gambaran kegesangan warga Indonesia dasan taun lajeng ing mukawis kawasan nduwe nami Rumbai ing pulau Sumatera. Masa sakmenika sampun dicawis beragam ajang organisasi/ lembaga formal unuk kengungkukan sosial uga pengembangan masyarakat. Ajang punika saged dioptimalkan konjuk nglampahaken uga ngiyataken wangsul budaya gotong-royong.

Enten Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), enten ugi Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) uga Koperasi. Lembaga yayasan yaiku badan hukum ingkang ditujukan konjuk numindakake macem-macem kengungkukan ing bidang kemanusiaan, sosial, budaya, agami uga kemasyarakatan. Lebet lembaga yayasan pangilon kekajengan pamerentah konjuk nyukakaken peluang saageng-agengipun kunjuk warga macem-macem kelompok masyarakat konjuk numindakake kengungkukan paladosan, pamucalan uga pengembangan lebet saperlu pamungon masyarakat ingkang saras jasmani uga rohani.

Menawi samang sareng kanca-kanca mbadanaken yayasan, sasaenipun fokuskan badan ing misi paladosan, dipunmaweni kaliyan semangat gotong-royong, kajengipun yayasan punika nggina kunjuk masyarakat wiyar. Kaliyan pangasringan semangat gotong- royong, samang sisan mucal warga masyarakat kajengipun nuwuhaken wangsul budaya gotong- royong ingkang sampun awiti terkikis telas dening perkembangan zaman.
artikel-bahasa-jawa-tentang-kebudayaan-gotong-royong

Pangginan yayasan namung dados simbol utawi tampilan kajengipun ketingal nggeret ing mripat masyarakat utawi madosi popularitas kaliyan beragam kengungkukan heboh ingkang menghambur-hamburkan dana yayasan, sangeta mboten tepat. Yayasan mestine sanesa pirantos konjuk kempal-kempal, ngerumpi utawi pesta tedha sareng. Nanging, yayasan yaiku ajang konjuk ngladosi… ajang konjuk ndamel kunjuk masyarakat. Ingkang dados ukuran lebet pengembangan yayasan yaiku sepinten ageng sabenanipun lebet ngladosi, nulung, mucal uga mengembangkan masyarakat.

Sanget ironis menawi sekelompok tiyang mbadanaken yayasan kaliyan tujuan uga misi mulia, lajeng yayasan nampi sumbangan lebet wilangan ageng saking macem-macem pihak, nanging dana yayasan namung dipunginakaken konjuk tedha sareng, pesta, tour uga macem-macem kengungkukan konsumtif bentenipun, sawegaken nalika enten warga utawi kelompok masyarakat mbetahaken tulungan, yayasan mboten saged ndamel menapaa amargi dana yayasan sampun dipuntelasaken konjuk kengungkukan ingkang mboten sami kaliyan tujuan uga misi yayasan. Mbasi mukawis yayasan namung nggadhahi dana sekedhik, nanging dana punika dipunginakaken kaliyan optimal konjuk kewigaten paladosan masyarakat, mila yayasan sampun mlampah ing dalan ingkang tepat.

Bagaimanakah sikap kita sedaya dados anggota pangera mukawis yayasan? Napa cekap nyukani arta konjuk yayasan, lajeng ngajengipunaken yayasan mlampah mekaten kamawon diurus dening kanca-kanca bentenipun? Dados anggota pangera mukawis yayasan sasaenipun kita sedaya nanemaken prinsip ngladosi, prinsip gotong- royong ing lebet badan kita sedaya masing-masing. Yayasan saged diarahkan kajengipun saged ningali kebetahan masyarakat uga ngladosi mawi mengembangkan masyarakat datheng arah kegesangan ingkang langkung sae. Kita sedaya sanguh mengembangkan masyarakat datheng arah kegesangan ingkang langkung pinter

Budaya gotong- royong mboten nduwe artos kedah salajeng numindakake hal-hal ageng kunjuk masyarakat. Kaliyan numindakake kengungkukan sederhana pun, kados ngunjukaken rasukan bekas dhateng masyarakat ingkang mbetahaken, numindakake pangresikan lingkungan, nyurung terciptane kerjasama terna warga uga nanem wit, yayasan sampun numindakake paladosan ingkang sae kunjuk masyarakat.
Waos Ugi: Artikel bahasa jawa kebudayaan adat istiadat
Sikap ngladosi punika mboten namung dhateng masyarakat umum, nanging ugi terna sesami pangera yayasan. Kita sedaya mboten kedah menjabat posisi pandega lebet mukawis yayasan kajengipun saged ndherek ngladosi, mbasi dados anggota pangera biyasa, kita sedaya saged nunjukaken sikap gotonroyong kaliyan berpartisipasi ngantosaken ide, berkomentar lebet diskusi sareng, ngantosaken kritik menawi kedadosan penyimpangan lebet kengungkukan yayasan, nulung kanca ingkang saweg ribet lebet kengungkukan ingkang dipunwontenaken dening yayasan, uga mbiantu ngentengaken bebah kanca ingkang saweg numindakake hal-hal sederhana bentenipun konjuk yayasan.

Masyarakat dhusun panjagi paling akhir Semangat Gotong Royong

Lebet Pidatone, Ir. Soekarno ingkang langkung kita sedaya tepang kaliyan timbalen Bung Karno, ngantosaken menawi dasar Indonesia merdeka yaiku (1) kebangsaan, (2) internasionalisme, (3) mufakat, (4) kesejahteraan, uga (5) ketuhanan. Uga gangsal wicalan kesebat kanaman Pancasila. Sila artosipun “asas” utawi “dasar”, uga ing inggil kegangsal dasar punika Indonesia ngadeg dados nagari ingkang kekal uga lestantun.

Pancasila yaiku Gotong Royong
Bung Karno ngantosaken, gangsal sila angsal diperas dadosipun tilar 3 kamawon, yaiku (1) Sosio-nasionalisme, (2) Sosio-demokrasi, uga (3) Ketuhanan. Uga menawi diperas ingkang gangsal dados telu, uga ingkang telu dados setunggal, mila sageda setunggal tembungan, Indonesia ingkang tulen, yaiku tembungan “gotong-royong”. Alangkah linangkungipun! Nagari Gotong-Royong! Artikel bahasa jawa tentang kebudayaan gotong royong di Indonesia.
artikel-bahasa-jawa-gotong-royong

Mungu Peradaban Bangsa
Mungu peradaban setunggal bangsa kedah dipuntumindakake kaliyan mungu manah pekerti mawi membangkitkan semangat kesarengan. Kados ingkang sampun dipuntumindakake dening para agamawan uga tokoh-tokoh generasi pambadan NKRI. Miturut Bung Karno, Indonesia menawi kersa wangsul berjaya kados Sriwijaya uga Majapahit mboten sanguh namung dipuntumindakake dening manuggil kamawon, nanging kedah dipuntumindakake sacara sareng dening sedaya komponen bangsa kaliyan melibatkan masyarakat.

Aos-aos dasar Pancasila wigati sanget konjuk salajeng dipunjarweni wangsul, amargi generasi ing masa ndatheng dereng tentu sanguh hayati Pancasila dados perekat dasar ingkang nyetunggalaken Indonesia. Artikel bahasa jawa tentang kebudayaan gotong royong di Indonesia.