Artikel bahasa jawa kenduren | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Artikel bahasa jawa kenduren

Artikel bahasa jawa kenduren – Kenduren lebet Kamus ageng basa Indonesia (KBBI) nduwe artos jampen tedha konjuk ngelingi kedadosan, nedha berkah,dan sak panunggalane. Kenduren utawi ingkang langkung dipuntepang kaliyan sadamelan wilujengan utawi Kenduren (nami kenduren kunjuk masyarakat Jawi) sampun enten riyin-riyin sadereng mlebetipun agami datheng Nusantara.

Lebet praktikya, kenduren ngrupikaken setunggal acara ngempal, ingkang umume dipuntumindakake dening kakung, kaliyan tujuan nedha kelancaran inggil samukawis samukawis ingkang dihajatkan saking sang penyelenggara ingkang nimbal tiyang-tiyang sekitar konjuk datheng ingkang dipunpangagengi dening tiyang ingkang dipunsepuhaken utawi tiyang ingkang nggadhahi keahlian Wonten bidang tersebut kados Kiyai.
artikel-bahasa-jawa-kenduren

Ing umume, kenduren dipuntumindakake saksampune ba'da isya, uga dipuncawisaken setunggal sekul tumpeng uga besek (panggen yg kedamel darr anyaman deling bertutup bentukipun segi sekawan ingkang dipunbekta mantuk dening satiyang saking acara selametan utawi kenduren) konjuk tamu undangan.
Waos Ugi: Artikel bahasa jawa kesenian ketoprak
Sawegaken kunjuk kaum estri , kenduren nyukakaken ruang privasi konjuk kaum estri lebet ngunjuk informasi sae babagan keluarga piyambak kersaa tanggi ingkang lain. Ing mrikia estri sanguh sami linton cerios kaliyan bebas tanpa pambengan saking kaum laki-lakilelaki salebetipun piyambake sedaya njagikaken tedhan, amargi estri badhe nyambut damel njagikaken kenduren lebet wanci ingkang relatif dangu, yaiku sekitar 4-7 dinten ing masa perayaan.

Ing zaman sakmenika, kenduren taksih kathah dipuntumindakake dening samukawis lingkup masyarakat sae masyarakat kithan kersaa masyarakat pedesaan. Amargi kenduren ngrupikaken setunggal mekanisme sosial konjuk merawat kewetahan, kaliyan cara konjuk mantunaken keretakan, uga ngekahaken wangsul cita-cita sareng, sisan numindakake kontrol sosial inggil penyimpangan saking cita-cita sareng. Kenduren dados mukawis institusi sosial ndhusun uga merepresentasikan kathah kepentingan.

Jenise Kenduren ing Artikel bahasa jawa kenduren

Kenduren selapanan 
Tujuan kenduren selapanan yaiku konjuk mendoakan anak kesebat (ingkang didoakan) terhindar saking sesakit, dados anak ingkang mbektos dhateng tiyang sepuh, terhindar saking bencana, uga dados anak ingkang nggina lebet bermasyarakat. Biyasanipun kenduren niki dipunentenaken saksampune anak berumur 35 dinten utawi selapan.

Kenduren Suronan 
Tujuan dipunentenaken kenduren suronan yaiku konjuk ngelingi taun jawa. Biyasanipun udhar 10 suro uga wontenaken dening sedaya warga dhusun kaliyan mbekta berkat piyambak-piyambak.

Kenduren Mitoni 
Tujuan kenduren mitoni yaiku konjuk ngelingi kengandhegan anak setunggal ingkang taksih lebet kandungan uga berumur kirang langkung pitung wulan.

Kenduren Puputan 
Tujuan dipunentenaken kenduren puputan yaiku konjuk ngelingi uculipun tangsul puser anak. Biyasanipun dipuntumindakake sadereng anak berumur selapan utawi menawi tangsul puseripun ucul.

Kenduren Syukuran 
Tujuan dipunentenaken kenduren syukuran yaiku konjuk mengucapkan raos syukur amargi ingkang setunggal hal ingkang dipunkersakaken sampun tercapai uga tiyang ingkang ngawontenaken kenduren syukuran niki bersedekah kaliyan masyarakat sekitare.

Kenduren Munggahan 
Kenduren niki miturut cerios tujuanipun konjuk minggahaken para leluhur datheng swargi (beberapa panggen mastaninipun kaliyan selamaten pati). Kenduren niki ditujukan dados do’a konjuk ahli petak saking keluarga ingkang menggelar kenduren tersebut. Uga, kenduren niki saged dipunpara dados beberapa macam, yakni: kenduren/wilujengan datheng-3Kenduren Telongdinanan), datheng-7 (Kenduren Pitungdinanan), datheng-40 (Kenduren Patangpuluhan), datheng-100 (Kenduren Nyatusan), uga datheng-1000 (Kenduren Nyewu) dinten sedane tiyang.

Kenduren badan (wiyaran/mudunan) 
Kenduren niki dipunwontenaken ing riyadi Idul Fitri, ing udhar 1 syawal. Kenduren niki sami kados kenduren Likuran, konon namung tujuanipun ingkang benten yaiku konjuk mandhapaken leluhur kajengipun saged kepanggih uga bertegur sapa. Ingkang mupuran namung, sadereng kenduren badan, biyasanipun karumiyinan kaliyan nyekar datheng makam leluhur saking masing-masing keluarga.

Kenduren Weton 
Kenduren niki kanaman wetonan amargi tujuanipun konjuk selametan ing dinten lair (weton, Jawi) satiyang. ing beberapa panggen, kenduren jenis niki dipuntumindakake dening hampir saben warga, biyasanipun setunggal keluarga setunggal weton ingkang dirayakan, yaiku ingkang paling sepuh utawi dipunsepuhaken lebet keluarga tersebut. Kenduren niki ing tumindakake sacara rutinitas saben selapan dinten (1 wulan). Artikel bahasa jawa kenduren.

Kenduren Sko 
Kenduren niki ngrupikaken kendurenan paling ageng lebet masyarakat Kerinici. Kenduren niki biyasanipun dipunwontenaken saksampune panen pikantuk sabin ingkang ing awale dipuntumindakake konjuk tujuan ningkataken raos kesarengan terna sesami masyarakat ingkang memanen.

Kenduren Selikuran 
Tujuan dipunentenaken kenduren selikuran yaiku konjuk ngelingi siyani sampun 21 hari. Biyasanipun dipunwontenaken dening sedaya warga dhusun kaliyan mbekta berkat piyambak-piyambak

Kenduren Angsumdahar 
Tujuan dipunentenaken kenduren niki yaiku konjuk ngelingi calon pengantin sadereng resmi emah-emah uga biyasanipun dipunwontenaken 2 dinten sadereng calon pengantin kesebat rabi. tujuan dipunentenaken kenduren niki yaiku konjuk ngelingi calon pengantin sadereng resmi emah-emah uga biyasanipun dipunwontenaken 2 dinten sadereng calon pengantin kesebat rabi. Artikel bahasa jawa kenduren.