Artikel Bahasa Jawa Kesenian Ketoprak | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Artikel Bahasa Jawa Kesenian Ketoprak

Artikel bahasa jawa kesenian ketoprak – Ketoprak yaiku seni tunjukan rakyat tradisional ingkang tepang sanget, khususe wonten Jawa Tengah, Jawi Timur, uga Yogyakarta. Ketoprak ngrupikaken kesenian Jawi tradisional engkang pertunjukane ngginakaken basa Jawi. Lampahan ing lebet pementasan Ketoprak kathah jenise, awiti dialog babagan sejarah, ngantos cerios fantasi ingkang biasane salajeng karumiyinan kaliyan alunan sekar-sekar Jawi ingkang sae. Kostum lan dandanane salajeng disesuase kaliyan adegan uga lampahan.

Lebet tulisan kuswadji Kawindrasusanta ingkang katur ing Lokakarya Ketoprak Tahap I surya kaping 17 ngantos suraya 9 Februari 1974 ing Yogyakarta, ngginemaken menawi kataKetoprak asalipun saking nami pirantos yaiku Tiprak. Tembung Tiprak niki awale saking prak. Amargi suwara tiprak yaiku prak, prak, prak. Salajengipun lebet Serat Pustaka rajapurwa jilid II seratan pujangga R. Ng. Rangga warsita lebet bukune Kolfbunning ing tahun 1923 ngginemaken menawi tetabuhan ingkang nami Ketoprak tegesipun kothekan.
artikel-bahasa-jawa-kesenian-ketoprak
Artikel bahasa jawa kesenian ketoprak

Artos Ketoprak asalipun saking suwara prak, mbasi awale saking pirantos nduwe nami tiprak. Kalih Ketoprak asalipun saking kothekan utawi gejogan. Pirantos suwara-suwaraingkang saking lesung dening pencipta Ketoprak ditambahi kendang uga suling.
Awale Ketoprak lebet dolananipun, kajawi ugi njoget, sedayanipun diparingi latar ingkang sederhana, kados ta satiyang semah ngentun tedhan uga unjukan kagem semahipun ingkang saweg nyambut damel wonten sabin,  Gadis dhusun ingkang sesarengan manen pantun, lan sak panunggalipun. Sedayanipun obahan diekspresike langkung joged ingkang sederhana ugi. Ing kala punika pirantos pangiringipun yaiku lesung. Dening amargi menika kesenian Ketoprak ing nguginipun yaiku Ketoprak lesung.

Saking menika saged disimpulke menawi Ketoprak yaiku seni tunjukan teater utawa drama ingkang sederhana ingkang meliputi unsur tradisi Jawi, sae struktur lakon,dialog, rasukan dandos, kersaa suwara-suwara musik tradisional ingkang dilakoke dening masyarakat Jawa.

Awale ketoprak ngrupikaken hiburan rakyat ingkang diciptake dening tiyang ing luar kerajaan. Piyambake sedaya njagikaken panggung uga berlagak dados ratu, pejuang,pangeran, putri, uga sintena ingkang piyambake sedaya kersakaken. Wonten perkembanganipun,hiburan Ketoprak ugi dinikmati dening anggota keraton. Uga ing saben pamentasan salajeng enten pelawak ingkang ndamel Ketoprak kraos tambah gesang. Artikel bahasa jawa kesenian ketoprak.