Fungsi pendidikan karakter dalam bahasa jawa | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Fungsi pendidikan karakter dalam bahasa jawa

Fungsi pendidikan karakter dalam bahasa jawa – Sami kaliyan gina pamucalan Nasional ingkang tertuang lebet UU No 20 taun 2003 babagan Sisdiknas ngginemaken menawi pamucalan nasional nduwe gina mengembangkan kesagedan uga mbentuk watak mawi peradaban bangsa ingkang ngaos lebet saperlu mencerdaskan kegesangan bangsa, nduwe tujuan konjuk berkembangnya potensi pamawi wucal kajengipun dados manungsa ingkang ngapitadosan uga bertakwa dhateng Tuhan ingkang mupu Esa, berakhlak mulia, saras, nduwe elmi, ginem, kreatif, mandiri, uga dados warga nagari ingkang demokratis mawi tanggel jawab. Pamucalan karakter dipunpangangkahaken konjuk mengembangkan kesagedan uga mbentuk watak mawi peradaban bangsa ingkang ngaos lebet saperlu mencerdaskan kegesangan bangsa.

Pamucalan karakter nduwe gina (1) mengembangkan potensi dasar kajengipun nduwe manah sae, manahan sae, uga mandamel sae; (2) ngiyataken uga mungu pandamel bangsa ingkang multikultur; (3) ningkataken peradaban bangsa ingkang kompetitif lebet pergaulan donya. Pamucalan karakter dipuntumindakake langkung macem-macem miyambakipun ingkang mencakup keluarga, setunggalan pamucalan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pamerentah, donya upados, uga miyambakipun massa.
fungsi-pendidikan-karakter-dalam-bahasa-jawa

Fungsi pendidikan karakter dalam bahasa jawa - DIKTI (2010) ngginemaken menawi sacara khusus pamucalan karakter nggadhahi telu gina utami, yaiku:
Waos Ugi: Artikel kebudayaan bahasa jawa adat istiadat
Pambentukan uga Pengembangan Potensi
Pamucalan karakter nduwe gina mbentuk uga mengembangkan potensi manungsa utawi warga nagari Indonesia kajengipun manahan sae, nduwe manah sae, uga mandamel sae sami kaliyan falsafah gesang Pancasila.

Saen uga pamratan 
Pamucalan karakter nduwe gina dandosi karakter manungsa uga warga nagari Indonesia ingkang bersifat negatif uga ngiyataken sabenan keluarga, setunggalan pamucalan, masyarakat, uga pamerentah konjuk ndherek berpartisipasi uga tanggel jawab lebet pengembangan potensi manungsa utawi warga nagari menuju bangsa ingkang berkarakter, majeng, mandiri, uga sejahtera.

Penyaring 
Pamucalan karakter bangsa nduwe gina muna aos-aos budaya bangsa piyambak uga menyaring aos-aos budaya bangsa benten ingkang positif konjuk dados karakter manungsa uga warga nagari Indonesia kajengipun dados bangsa ingkang ngaos.
fungsi-pendidikan-karakter-dalam-bahasa-jawa

Sawegaken miturut klintu satiyang pakar pamucalan Darmawan Iskandar (2010) ngginemaken menawi pamucalan ngrupikaken proses ingkang kedadosan sacara terus nerus (lestantun) saking penyesuaian ingkang langkung inggil kunjuk makhluk manungsa ingkang sampun berkembang sacara fisik uga mental, ingkang bebas uga eling dhateng Tuhan, kados termanifestasi lebet alam sekitar intelektual, emosional uga kemanungsaan saking manungsa.
Waos Ugi: Artikel bahasa jawa makanan tradisional getuk
Langkung-langkung pamucalan piyambak yaiku mukawis jarwi uga ukuran ingkang tepat uga akurat ingkang mempengaruhi entenipun pamucalan punika piyambak. Dipunantawis aos-aos lebet pamucalan Karakter Bangsa, enten 18 unsur uga aos ingkang pundi dipunantawisipun yaiku : 1. Religius; 2. Jujur; 3. Toleransi; 4. Disiplin; 5. Nyambut damel atos; 6. Kreatif; 7. Mandiri; 8. Demokratis; 9. Raos kersa mangertos; 10. Semangat Kebangsaan; 11. Tresna siti toya; 12. Ngaosi Prestasi; 13. Bersahabat utawi Komuniktif; 14. Tresna tentrem; 15. Gemar maos; 16. Praduli Lingkungan; 17. Praduli Sosial, uga 18. Tanggel jawab.

Sami miturut UU No 20 taun 2003 pasal 3 mastanikaken pamucalan nasional nduwe gina mengembangkan kesagedan uga mbentuk karakter bangsa ingkang ngaos. Enten 9 pilar pamucalan berkarakter, dipunantawisipun yaiku:
  1. Tresna Tuhan uga sajangkep ciptaane 
  2. Tanggel jawab, kedisiplinan uga kemandirian 
  3. Kejujuran /amanah uga kearifan 
  4. Bektos uga santun 
  5. Loma, remen nulung uga gotong royong/ kerjasama 
  6. Pitados badan, kreatif uga nyambut damel atos 
  7. Kepangajengan uga keadilan 
  8. Sae uga andhap manah 
  9. Toleransi ketentreman uga kesetunggalan
Mekaten Fungsi pendidikan karakter dalam bahasa jawa ingkang saged kaserat mugi paring pangertosan tumrap kanca sedaya.