Artikel bahasa jawa tentang mitoni orang hamil | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Artikel bahasa jawa tentang mitoni orang hamil

Artikel bahasa jawa mitoni orang hamil – Tiyang Jawi punika kreatif uga pinter njarweni samukawis babagan. Kuping niki dipunsanjangipun kuping, dipunartosaken dados samukawis ingkang kaku lan njepiping, samukawis ingkang kaken uga kaken. Cengkir alias krambil enem diterjemahkan dados kencenging manah utawi tekad ingkang atos.

Rosan dipunartosaken dados antebing kalbu. Pisang ayu disimbolkan dados harapan badhe kegesangan ingkang tata tentrem kerta rahayu, kegesangan ingkang sae, bahagia, tentram uga sejahtera. Para pahlawan kanaman kusuma bangsa utawi sekar bangsa, sementara para koruptor dicap dados kusuma bangsa…tttt!. Putri solo ingkang lemah gemulai diibaratkan lumakune koyo macan luwe, mlampah kalem kados macan luwe, sementara putri ingkang saweg ngandheg sepuh dipunginemaken kados bulus angrem, kados kura-kura saweg mengeram.
artikel-bahasa-jawa-mitoni-orang-hamil

Mekaten wiyaripun daya imajinasi punika dadosipun babaran kathah ragam tata upacara adat ingkang sarat kaliyan jarwi simbolik, dipunantawisipun ingkang minter siklus kegesangan manusia ket masa pra kelairan. Salah satunggalipun yaiku upacara konjuk ngelingi umur kengandhegan pitu wulan ingkang biyasa kanaman “mitoni”
Waos Ugi: Artikel Bahasa Jawa Makanan Tradisional Getuk
Tiyang Jawi nyameni umur kengandhegan pitu wulan punika SAPTA KAWASA jatos. Sapta-pitu, kawasa-kekuwaosan, jatos-yektos. Pangertosanipun, menawi ingkang mupu kuwaos mbadheni, saged kamawon ing wulan kepitu bayi lair saras uga sempurna. Bayi ingkang lair pitu wulan sampun dipunanggep matang alias sanes premature.

Nanging menawi ing wulan kepitu punika bayi dereng lair, mila calon tiyang sepuh utawi eyangipun badhe ndamel upacara mitoni, yaiku upacara slametan utawi mit kawilujengan uga tulungan dhateng ingkang mupu kuwaos kajengipun sedayanipun saged mlampah lancar, kajengipun bayi dipunlebet kandungan beserta ibunipun tetap dipunsukani kesarasan mawi kawilujengan.

Mitoni asalipun saking tembung pitu ingkang artosipun angka pitu. Dasar kreatif, tembung wicalan punika lajeng kunjuk dening tiyang Jawi dados simbol ingkang makili tembung nyambut damel. Pitu dados pitulungan, nduwe jarwi mit berkat tulungan saking ingkang mupu kuwaos. Artikel bahasa jawa mitoni orang hamil.