Contoh artikel pendidikan karakter menggunakan bahasa jawa | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Contoh artikel pendidikan karakter menggunakan bahasa jawa

Contoh artikel pendidikan karkter menggunakan bahasa jawa – Istilah karakter dipunhubungaken uga dipunlintokakenaken kaliyan istilah etika, ahlak, uga utawi aos uga berkaitan kaliyan kekiyatan moral, berkonotasi positif, sanes netral. Sawegaken karakter miturut kamus ageng basa indonesia (2008) ngrupikaken sifat-sifat kejiwaan, akhlak utawi manah pekerti ingkang benten.

Kanthi mekaten karakter yaiku aos-aos ingkang unik-sae ingkang terpateri lebet badan uga terejawantahkan lebet pandamel. Karakter sacara koheren memancar saking pikantuk olah manah, olah manah, olah raos uga karsa, mawi olahraga seseorang utawi sekelompok tiyang.
contoh-artikel-pendidikan-karakter-bahasa-jawa

Karakter ugi asring diasosiasikan kaliyan istilah menapa ingkang kanaman kaliyan temperamen ingkang langkung nyukani penekanan ing definisi psikososial ingkang dipunhubungaken kaliyan pamucalan uga konteks lingkungan. Sawegaken karakter dipunningal saking sudut pandang behaviorial langkung menekankan ing unsur somatopsikis ingkang dipunpek seseorang ket lair.
Waos Ugi: Artikel bahasa jawa pendidikan tentang prestasi belajar
Kanthi mekaten saged dipunginemaken menawi proses perkembangan karakter ing seseorang dipengaruhi dening kathah faktor ingkang khas ingkang enten ing tiyang ingkang bersangkutan ingkang ugi kanaman faktor bektan (nature) uga lingkungan (nurture) dipunpundi tiyang ingkang bersangkutan tuwuh uga berkembang. Faktor bektan angsal dipunginemaken wonten ing njawi jangkauan masyarakat uga individu konjuk pengaruhipun. Sawegaken faktor lingkungan ngrupikaken faktor ingkang wonten ing jangkauan masyarakat uga ndividu.

Dados upadi pengembangan utawi pamucalan karakter seseorang saged dipuntumindakake dening masyarakat utawi individu dados kunjukan saking lingkungan langkung rekayasa faktor lingkungan.

Pamucalan karakter ing intine nduwe tujuan mbentuk bangsa ingkang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi seserepan uga teknologi ingkang sedayanipun dijiwai dening kapitadosan uga takwa dhateng tuhan ingkang mupu esa berdasarkan pancasila.

Pamucalan karakter nduwe gina konjuk: 
  1. Mengembangkan potensi dasar kajengipun nduwe manah sae, manahan sae, uga mandamel sae 
  2. Ngiyataken uga mungu pandamel bangsa ingkang multikultur 
  3. Ningkataken peradaban bangsa ingkang kompetitif lebet pergaulan donya. 
  4. Pamucalan karakter dipuntumindakake langkung macem-macem miyambakipun ingkang mencakup keluarga, setunggalan pamucalan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pamerentah, lan donya usaha.
Mekaten sekedik seratan saking contoh artikel pendidikan karakter menggunakan bahasa jawa.