Artikel sejarah kesenian Reog Ponorogo dalam bahasa jawa | Kumpulan Artikel Bahasa Jawa

Artikel sejarah kesenian Reog Ponorogo dalam bahasa jawa

Artikel sejarah kesenian Reog Ponorogo dalam bahasa jawa – Reog ponorogo ngrupikaken salah satunggal seni jogedan ing Jawi wetan ingkang ngantos kala niki taksih terus ing lestantunaken. Reog niki ngrupikaken kebudayaan uga kesenian sejatos Indonesia. Pancen budaya uga seni niki asring dikaitkan kaliyan hal-hal ingkang mambet mistis, sarehdentenipun mboten awis asring dipunhubungaken kaliyan donya kekiyatan spiritual bahkan donya cemeng.

Ucul saking hal punika, Reog Ponorogo niki dening masyarakat biyasanipun asring dipentaskan kala acara raben, sunatan, dinten-dinten ageng nasional, kalih festival taunan ingkang dipunentenaken dening pamerentah sapanggen. Festival ingkang dipunentenaken dening pamerentah kesebat badan saking Festival Reog Mini Nasinonal, Festival Reog Nasional kalih tunjukan ing wulan purnama ingkang manggen ing alun-alun ponorogo. Sawegaken Festival Reog Nasional punika salajeng dipunentenaken kala badhe mlebeti wulan Maharam utawi ingkang asring lebet tradisi Jawi punika biyasa ing sebat kaliyan wulan Suro. Pementasan reog ponorogo ngrupikaken rangkaian saking acara Grebeg Suro utawi ugi lebet saperlu ulang taun kitha Ponorogo.
artikel-sejarah-kesenian-reog-ponorogo-dalam-bahasa-jawa

Lebet saperlu menyambut taun enggal islam utawi ingkang asring dipuntepang kaliyan nama udhar setunggal Suro, pamerentah kabupaten Ponorogo ngawontenaken event budaya paling ageng ing Ponorogo yaiku Grebeg Suro. Kala Grebeg Suro nglajeng, biyasanipun kala pementasan kesenian Reog Ponorogo punika salajeng dipunbenani paningali sae saking sedaya penjuru Ponorogo, bahkan amargi pagelaran kesenian niki bertaraf nasional, mboten awis wisatawan saking njawi daerah Ponorogo bahkan saking njawi negeri pun ndherek dhateng konjuk ningali acara pagelaran kesenian Reog Ponorogo niki. Hal nikia dipunginakaken dening pamerentah daerah Ponorogo dados salah satunggal senjata andalan konjuk ningkataken daya geret wisata Ponorogo punika piyambak.
Waos Ugi: Artikel kebudayaah bahasa jawa adat istiadat
Kajawi festival Grebeg Suro, Festival Reog Mini tingkat nasional ugi sanguh menyedot antusias para wisatawan. Sedaya pamawi ingkang ndherekanipun ngrupikaken generisa enem, radin-radin piyambake sedaya taksih lenggah dibangku sekolah satingkat SD utawi SMP. Salah satunggal tujuan saking festival Reog Mini tingkat nasional yaiku konjuk tetap njagi kesenian niki terus nglajeng mandhap tumendhak, amargi generasi enem niki mbenjing ingkang badhe nerusaken kesenian Rog niki. Sedaya pola kengungkukan ingkang enten ing festival Reog Mini hampir sami kaliyan Festival Reog Nasional, ingkang mbedakaken piyambakipun namung ing pamawi sera wanci pamontenanipun kamawon. Wanci pamontenan Festival Reog Mini niki ing wulan Agustus.

Rangkaian pementasan kesenian Reog ingkang bentenipun uga mboten kawon seru saking pementasan saderengipun yaiku pementasan utawi tunjukan Reog wulan Purnama. Tunjukan niki salajeng rutin dipunwontenaken ngleresi kaliyan entenipun dalu wulan purnama. Biyasanipun pamawi ingkang ndherek lebet pentas niki ngrupikaken grup-grup lokal wakilan saking kecamatannya masing-masing. Kajawi punika lebet pementasan niki ugi asring dipunpanggihi beberapa tunjukan joged garapan ingkang asalipun saking sanggar seni ingkang enten ing Ponorogo.

Sejarah Reog Ponoro 

Kathah cerios ingkang benten-beda badhe sejarah Reog Ponorog oitu dhateng, nanging cerios ingkang paling populer uga berkembang ing masyarakat yaiku cerios babagan pemberontakan uga mengsahan satiyang abdi keraton ingkang nduwe nami ki Ageng tuma Suryonggalan ing masa keraton Majapahit Bhre Kerthabumi. Bhe Kertabumi punika piyambak yaiku ratu Majapahit ingkang nguwaos sekitar abad datheng-15.

Ing ceriosaken sang ratu korup sanget uga bertindak dzhalim dhateng rakyatnya, hal niki ndamel satiyang Ki Ageng tuma duka dhateng sang ratu. Apalagi dipunsagedi permaisuri sang ratu ingkang keterunan cina nggadhahi pengaruh kiyat ing keraton. Kajawi punika, sahabat permaisuri ingkang taksih turun Cina mengatur samukawis abah-geriknya. Kala punika Ki Ageng tuma mamanah, kekuwaosan kerajanan Majapahit badhe enggal rampung menawi hal niki terus dipunkajengipunaken mekaten kamawon. Lajeng piyambakipun akhiripun mengker sang ratu uga mbadanaken setunggal guron ingkang dipunlebetipun mucalaken seni bela badan, elmi kekebalan badan dhateng anak-anak enem. Piyambakipun ngajeng-ajeng, mbenjing anak-anak enem niki badhe ndamel kebangkitan keraton Majapahit kados cawis kala uga sanguh mengsah majeng keraton Bhre Kerthabumi.

Nanging Ki Ageng tuma ugi ngelingi, pasukan ingkang piyambakipun wungu taksih kelkaliten uga dereng kelkekiyaten konjuk mmelakukan mengsahan majeng pasukan keraton. Sarehdentenipun, Ki Agung namung saged ngginakaken kepopuleram Reog. Seni Reog niki dipunginakaken dening Ki Agung dados pirantos konjuk ngempalaken massa dados mengsahan majeng keraton. Kajawi punika, hal niki dipuntumindakake dening Ki Agung dados pirantos komunikasi utuk menyindir panguwasa ing wanci punika.
Waos Ugi: Artikel bahasa jawa krama tema lingkungan hidup
Lebet tunjukan Reog, dipuntampilaken setunggal topeng nduwe bentuk sirah singa ingkang biyasa dipuntepang “Singa Barong”. Salajengipun enten ugi topeng ingkang nduwe bentuk ratu wana ingkang dipundadosaken simbol untu Kerthabumi. Ing inggil topeng-topeng punika ditancapkan ugi welaj-welaj merak dadosipun kados kipas buta ingkang melambangkan pengaruh kiyat para kerabat cinanya.

Jatilan dipundolanaken dening kelompok pamangga gemblak ingkang menunggani jaran-jaranan ingkang dados lambang kekiyatan pasukan keraton Majapahit. Hal niki dados bandingan kuwangsul kaliyan kekiyatan warok ingkang meraka ngangge topeng badut abrit ingkang dados lambang Ki Ageng tuma. Jathilan piyambak yaiku jogedan ingkang nyeriosaken ketangkasan prajurit jaranan ingkang saweg berlatih, tokoh niki kanaman kaliyan Jathil. Sawegaken warok yaiku tiyang ingkang nggadhahi tekad suci ingkang nyukakaken perlindungan uga tuntunan tanpa mengharap pangangkah.

Kala punika kepopuleran Reog ingkang dipundamel dening Ki Ageng tuma ndamel Bhre Kerthabumi mendhet tindakan yaiku nempuh guron Ki Ageng tuma. Pemberontakan uga mengsahan dening warok kaliyan gelis dipuninggili, mekatena guronipun dipunawisi konjuk nglajengaken pamucalanipun malih babagan warok. Nanging, jebulna murid-murid Ki Ageng tuma taksih nglajengaken piyambakipun mbasi sacara mendel-mendel. Senaos ing wanci punika guronipun dipunawisi, nanging kesenian Reog piyambak taksih tetap dipunangsalakenaken konjuk dipunentenaken amargi sampun dados acara utawi pementasan ingkang populer ing mripat masyarakat. Namung kamawon lampahanipun nggadhahi alur ingkang enggal ing pundi kala punika dipunminggahaken kaliyan karakter-karakter saking cerios masyarakat Ponorogo yaiku Dewi Songgolangit, Kelono Sewandono uga Sri Genthayu.

Menawi wau sampun nyriosi babagan versi reog Ponorogo ingkang paling populer, sakmenika versi resmi sejarah Reog Ponorogo yaiku cerios babagan satiyang ratu Ponorogo nduwe nami ratu kelono ingkang nduwe pangangkah konjuk nglamar putri kebadan, yaiku Dewi ragil jene Hanum. Kala badhe nglamar, ing madya radin piyambakipun dihadang dening ratu Singabarong ingkang asalipun saking kebadan. Pasukan ratu Singabarong badan saking singa uga merak, sawegaken saking pihak ratu Kelono uga wakilipun yaiku Bujang Anom, namung dikawal dening warok (satiyang jaler ingkang mengangge cemeng) ingkang nggadhahi elmi cemeng mejahi. Lebet sedaya jogedan ingkang piyambake sedaya tumindakake, kekalihipun nggigat elmi cemeng uga lebet jogedan perangnya sedaya pamangga lebet kawontenan kerasukan lebet mementaskan jogedanipun.

Enten ugi pun bentenipun ngengingi sejarag kaping Reog. Niki ceriosipun babagan radin satiyang prabu Kelana Sewandanan ingkang saweg madosi kenyo pujaannya. Sang Prabu lebet saben radinipun didampingi prajurit jaranan uga patihnya ingkang setia ngancani nduwe nami Pujangganong. Akhiripun sang Prabu manggih pujaan manahipun, uga piyambakipun dhawah tresna dhateng satiyang putri kebadan ingkang nduwe nami Dewi Saanggalangit. Nanging jebulna Dewi Sanggalangit niki kersa nampi Prabu kaliyan ngajengaken setunggal syarat dhatengipun. Mboten benten jebulna syarat punika yaiku Sang Prabu kedah menciptakan setunggal kesenian enggal. Singkat cerios, kesenian ingkang dados syarat punika kaliyan nami Reog ingkang dipunlebetipun dipunmlebetan unsur mistis uga kekiyatan spiritual.

Ngantos kala niki masyarakat Ponorogo terus ndhereki uga njagi warisan leluhur niki kaliyan sae sanget. Lebet saben radinanipun Seni reog yaiku cipta kreasi manusia ingkang kebentuk saking entenipun aliran kapitadosan sacara mandhap tumendhak uga taksih kejagi kesejatosanipun. Lebet pelaksanannya, upacara sadereng numindakake Reog Ponorogo niki ngginakaken syarat-syarat ingkang mboten mudak dipuntumindakake kunjuk tiyang awam. Tiyang ingkang numindakake kesenaian nikia kedah nggadhahi garis turun parental ingkang pertela uga hukum adat ingkang taksih majeng.

Tresnanipun ewah-ewahan zaman uga pandamel manusia punika piyambak murugaken kedadosanipun pergeseran jarwi ingkang enten lebet kesenian Reog Ponorogo. Ing Ponorogo piyambak kina masyarakat sapanggen namung nganggep kesenian Reog ngrupikaken pemeriah utawi hiburan kamawon saking setunggal acara. Tuladhanipun pementasan uga tunjukan Reog ingkang dilombakan ing acara-acara tertentu kamawon ingkang nduwe tujuan konjuk memeriahkan acara punika, kados ta perlombaan lebet mukawis festival. Artikel sejarah kesenian Reog Ponorogo dalam bahasa jawa.